De ligging van de Hof van Eden

Israël en de Hof van Eden

Menigeen zal zich afvragen wat Israël en het paradijs met elkaar te maken hebben. Mij is geleerd dat de Hof van Eden waarschijnlijk in het twee-stromengebied van de Eufraat en de Tigris lag. Dat bevindt zich in het huidige Irak. De Eufraat en de Tigris zijn twee rivieren die inderdaad in Gen. 2 worden genoemd. Er worden echter nog twee andere rivieren genoemd die minder bekend zijn, de Gihon en de Pison. Net buiten Jeruzalem ligt nog steeds een bron met de naam Gihon. Zij voorzag ten tijde van Jezus het badwater Siloam van water. De andere rivier, de Pison, is een fossiele rivier waarvan de bedding geschat wordt langs het Afrikaanse continent. Het is op z’n minst voorbarig om op basis van de huidige Eufraat en Tigris het paradijs te situeren, terwijl er vier rivieren waren.

 

Geen delta, maar bron

Maar de belangrijkste informatie, die je gemakkelijk over het hoofd ziet, staat in Gen.2:10:

 

Een rivier kwam voort uit Eden om de hof te bevochtigen. En vandaar splitste zij zich en vormde vier hoofdstromen. (Gen.2:10)

 

Wacht even! Rivieren worden toch gevormd doordat vele kleine stroompjes één grote worden? En als er voldoende toevoer van water is, wordt de stroom een beek, een beek een rivier? Dit reguliere beeld van riviervorming moet je loslaten, want in de Hof van Eden gebeurt in feite het omgekeerde. In de Hof ontspringt een bron, alsof een onderaardse rivier aan de oppervlakte komt. Die geeft zoveel water dat deze daarna kan opsplitsten in vier takken. Twee daarvan, de Eufraat en de Tigris, stromen nu voor een goed deel door Irak en monden uit in de Perzische Golf. Op de plek waar een rivier in zee stroomt, spreken we van een delta. Het twee-stromengebied in Irak is de delta van de Eufraat en de Tigris, maar …

 

de Hof van Eden lag niet in de delta. Zij lag daar waar de bron was.

 

Je moet de rivieren stroomopwaarts volgen om bij de bron te komen.

 

Zondvloed

Het aardoppervlak is intussen wel behoorlijk veranderd door de zondvloed en langdurige geologische processen. Door onderzoek is aan te tonen dat deze vier rivieren een gemeenschappelijke oorsprong hebben die ligt in het hart van Israël. Daar was de Hof van Eden. Israël wordt de navel van de aarde genoemd. Dat is heel toepasselijk, want hier werd het paradijs geboren. Veel dingen in de Bijbel worden duidelijker als je beseft dat in Kanaän, het beloofde land, de Hof van Eden lag.

 

Abraham

Terah, de vader van Abraham, wordt geroepen uit Ur der Chaldeeën. Dat ligt in de delta van de Eufraat. Hij gaat op reis stroomopwaarts op weg naar Kanaän. Haran is de meest Noordelijke stopplaats van de reis. Daar sterft Terah. De huidige Eufraat loopt tegenwoordig nog verder naar het noorden en ontspringt nu op de gebruikelijke wijze. Abraham zet de reis voort en buigt af naar het zuiden. Hij arriveert in Kanaän. Je zou kunnen zeggen dat Abraham door God van de delta naar de bron wordt geroepen, daar waar de Hof van Eden was.

 

Het paradijs

Wie toch kan bevestigen dat dit klopt? De Hof is zo lang geleden en wie is daar geweest? Natuurlijk weet God waar die heeft gelegen, maar er was nog iemand in de Hof. Hij sprak met Eva, daar bij de boom van kennis van goed en kwaad. Satan weet dat het paradijs het huidige Israël is en hij weet ook dat dit stuk land opnieuw paradijs zal worden.

 

De strijd om Israël is in feite de strijd om de Hof van Eden.

 

Het verlangen om Israël te vernietigen, is een wanhopige poging om het herstel van het paradijs te saboteren.

 

Uitverkoren volk en land

In de Bijbel lezen we over een uitverkoren volk, de Israëlieten. Dat is ons wel bekend. Bijv.

 

U hebt Uw eigendom versterkt, toen het uitgeput raakte. Uw kudde woonde daar. (Ps.68:10b-11a)

 

Dit gaat over de woestijnreis (zie Ps.68:8). God noemt de Israëlieten Zijn eigendom, Zijn kudde, maar ik lees ook over een uitverkoren stuk land:

 

Vele herders hebben Mijn wijngaard te gronde gericht, zij hebben Mijn stuk land vertrapt, Mijn begerenswaardige stuk land gemaakt tot een woeste wildernis. (Jer.12:10)

 

God heeft dus niet alleen een uitverkoren volk, maar ook een uitverkoren stuk land. Vele malen lezen we in het OT dat God Zijn volk brengt naar ‘een plaats die de HEERE verkiezen zal om Zijn Naam te doen vestigen’ (o.a. Deutr.12:5). God kiest niet zomaar een willekeurige plek uit voor Zijn volk. Uitverkoren volk en uitverkoren land horen bij elkaar. God houdt van dit stuk land, omdat Hij daar met Adam wandelde. Het is Zijn paradijs.

 

Heel de aarde een paradijs

Het was nooit Gods bedoeling dat het paradijs een afgeschermd stuk tuin zou blijven op aarde. Nee, Adam en Eva moesten zich voortplanten en het paradijs zou, met het toenemen van het aantal mensen, meegroeien. Een uitdijend paradijs meegroeiend met de wereldbevolking. Heel de aarde zou vanuit de bron, die in de Hof ontsprong, leven en iedereen mocht eten van de Levensboom. Door die vrucht zouden de mensen niet sterven.

 

Dit was Gods plan: de hele aarde een paradijs waarop mensen wonen die niet sterven. En dat is nog steeds Gods plan!!

 

Jezus en de Hof van Eden

Als je het paradijs situeert in het hart van Israël, dan ligt het voor de hand dat het leven van Jezus zich daar afspeelt. Juist daar moest het heilsplan zich voltrekken:

·      Jezus wordt in 1Kor.15 ‘de tweede Adam’ genoemd, ook wel ‘de laatste Adam’. De eerste Adam is gevormd uit het stof van de aarde. Hij wordt buiten de Hof geformeerd en daarna in de Hof gebracht. Jezus werd geboren in Bethlehem, negen km ten zuiden van Jeruzalem. Zou de plek waar de eerste Adam werd geformeerd dezelfde plek zijn als waar de tweede Adam werd geboren? Het is speculatief, maar wel een mooie gedachte.

·   Evenzo ook deze. Zou de plek van de boom van kennis van goed en kwaad, daar waar de zondeval plaatsvond, dezelfde plek zijn als waar het kruis heeft gestaan, net buiten Jeruzalem? Is de plek waar het voor het eerst mis ging, dezelfde plek waar het werd hersteld?

·     Jezus vaart ten hemel vanaf de Olijfberg, dat ligt tegen Jeruzalem aan. Zowel de engelen als de profeet Zacharias (Zach.14) bevestigen dat Jezus op precies dezelfde plek, de Olijfberg, zal terugkeren.

 

De wederkomst in de Hof

Natuurlijk zal het toekomstige werk van de Messias opnieuw vanuit de Hof van Eden plaatsvinden.

·       Jezus zal 1000 jaar regeren vanuit Jeruzalem. Tijdens Zijn rechtvaardige bewind zal de aarde herstellen. Er wordt een begin gemaakt met het herstel van het paradijs.

·    Aan het einde daarvan komt de nieuwe hemel en aarde en zelfs dan begint dit vanuit Jeruzalem.

 

En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, (Openb.21:2)

 

Wie dorst heeft, zal Ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens.(Openb.21:6)

 

En hij liet mij een zuivere rivier zien, van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam. In het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich de Boom des levens … (Openb.22:1-2)

 

In dat nieuwe Jeruzalem is er weer een bron, een rivier en de Levensboom. Precies dezelfde elementen die ook in de Hof van Eden waren. De bron komt uit Gods troon en van het Lam. Van daaruit zal de hele aarde gezegend worden door het water van de rivier en de Levensboom. De troon van God zal staan op de plek waar de bron in de Hof van Eden ontsprong. Zou dat de plek zijn van de huidige Tempelberg en verklaart dat de niet te stuiten drang om deze plek te willen bezitten?

 

Samenvattend

 

God begon het paradijs in de Hof van Eden, Jezus eerste komst was daar, maar ook Zijn wederkomst zal daar zijn. Ja, zelfs het nieuwe Jeruzalem zal neerdalen bovenop het huidige Jeruzalem. Gods oorspronkelijke plan, de hele aarde een paradijs, zal dan voltooid worden.

Meer video's

Link naar YouTube kanaal Sola Scriptura
De Hemelse voedselbank, voedingslessen uit de Bijbel