De herrijzenis van Babel

Ooit greep God in door de taal van de mensen te verwarren. De bouw van de toren in Babel werd gestaakt en de taalgroepen verspreidden zich over de aarde. Met het optuigen van mondiale structuren herrijst Babel uit zijn as. God gaat opnieuw ingrijpen.

 

Drs. Esther Noordermeer

 

Het is een oud verhaal. Zelfs zij, die niet thuis zijn in de Bijbel, kennen het. Daar in het oude Mesopotamië lag Babel. De stad groeide en groeide en de toren werd alsmaar hoger. God greep in. Hij initieerde het proces van volksverhuizingen door talen te creëren.[1] Die talen werden niet random uitgestrooid, maar toebedeeld aan afstammende lijnen. Volken ontstonden uit mensen van gezamenlijke afstamming met eenzelfde taal. Sindsdien is een taalbarrière de natuurlijke grens tussen volken.

Afstamming en taal zijn belangrijke onderdelen van onze identiteit. Bij de geslachtsregisters van Sem, Cham en Jafet wordt telkens herhaald dat de mensen zij zich verspreidden naar afstamming en taal.[2] Het ontstaan van volken uit talen was geen mensenwerk, het was Gods werk.

 

Prestigeproject

Ons beeld van de toren van Babel is gevormd door onder andere het klassieke schilderij van Pieter Bruegel (1526-1569). Die afbeelding voldoet echter niet aan de werkelijkheid. De toren stond niet op zichzelf, zij was onderdeel van een grote vestingstad in de vlakte van Sinear. Deze stad, Babel, werd gebouwd door de eerste machthebber op aarde: Nimrod.[3] Men gaat ervanuit dat op het schilderij van Bruegel de koning linksonder Nimrod is (afbeelding 1).

De Bijbel vertelt deze geschiedenis summier. In het boek Jubileeën staat aanvullende informatie.[4] Er is 43 jaar aan dit project gewerkt. De vestingstad was 2,4  km bij 5,5 km[5] en de toren was 2,7 km hoog![6] Een bizarre hoogte als je bedenkt dat de hoogste toren op aarde op dit moment de Burj Khalifa in Dubai 0,8 km is. Babel was een gigantische stad en de toren ongekend hoog!

De motivatie van dit project staat in Genesis 11 vers 4:

Kom, laten wij voor ons een stad bouwen, en een toren waarvan de top in de hemel reikt, en laten we ons een naam maken, anders worden we over heel de aarde verspreid! (HSV)

De toren was een prestigeproject. Nimrod wilde iets neerzetten om zijn wereldheerschappij te bestendigen. De top van de toren moest tot in de hemel reiken. Dat wilden ze echt. Het boek Jasher[7] meldt dat de top toegang moest geven tot de hemel zodat Nimrod op de plek van God kon gaan zitten.[8] God eruit, Nimrod erin.

 

Wereldeenheid

God verwoordt Zijn ‘zorgen’ als volgt:

.. en de Heere zei: Zie, zij vormen één volk en hebben allen één taal. Dit is het begin van wat zij gaan doen, en nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen, voor hen onmogelijk zijn. (Gen.11:6;HSV)

God zegt: ‘Als de mensen op de wereld één zijn, zijn zij tot alles in staat.’ Het is een negatieve constatering, alsof God vreest voor wat mensen kunnen. Als God ingrijpt, voegt Jubileeën eraan toe:

… één doel zal hen niet langer in beslag nemen tot de dag van het oordeel. (Jub.10:26)

Nimrod en de bouwers hadden één doel voor ogen en dat nam hen helemaal in beslag. Die toren móést er komen. Ze waren als het ware bezeten van het project. Ook lezen we hier dat iets dergelijks -wereldwijd in beslag genomen worden door éénzelfde doel- opnieuw zal gebeuren voorafgaand aan de dag van het oordeel. Opvallend! Zou dat deze tijd zijn?

 

Naties

Er is er maar EEN die recht heeft op heel de aarde en dat is Degene die haar heeft gemaakt. Dat wordt realiteit als Jezus terugkomt. Dan zal er een theocratie gevestigd worden op aarde, een door God geleide wereldregering. Pas dan is het tijd voor een wereldregering, eerder niet. De aarde is van God. Geen mens, wereldleider of politiek samenwerkingsverband mag streven naar wereldheerschappij. Juist omdat Satan weet dat alleen God wereldheerschappij toekomt, wil hij op die plek zitten.

Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten, ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste. (Jes.14:14;HSV)

Satan zal proberen een wereldheerschappij te vestigen tegen Gods orde in.

Zolang mensen de aarde besturen, zijn stammen met eenzelfde taal het hoogste areaal waarover overheden mogen regeren. De huidige naties zijn door de geschiedenis gevormd en zijn niet allen het logische resultaat van de spraakverwarring. Expansiedrift, in feite het miskennen van het door God gegeven mandaat, heeft grenzen gewijzigd. Veel oorlogen komen voort uit het samenvoegen van volken die geen eenheid zijn. De geschiedenis bevestigt in feite dat Gods idee het beste was: het vormen van naties uit stammen met eenzelfde taal. Ooit waren Nederland en het Nederlandstalige deel van België (Vlaanderen) één land. Best logisch.

 

Mozes ontvangt advies over de wijze waarop het volk bestuurd moet worden. Het is een hiërarchische structuur met oversten over 10, 50, 100 en 1000. Aan de top van de piramide stond Mozes, hun nationaal leider, vergelijkbaar met een premier of president.[9] De natie als hoogste politieke eenheid is Gods instelling. Daarboven stond niemand dan God alleen. Mozes en ook latere koningen konden God raadplegen via de Urim/Tummin en de profeten. Veelal nam God het initiatief en stuurde profeten om koningen te corrigeren.

Samenwerken of soevereiniteitsoverdracht

Sommige internationale structuren zijn slechts samenwerkingsverbanden waarbij de naties hun soevereiniteit behouden. De WHO, de VN en de WEF zijn daar voorbeelden van. Bij andere samenwerkingsverbanden is er sprake van (gedeeltelijke) soevereiniteitsoverdracht. Bij de VN veiligheidsraad, de WTO en de EU hebben de lidstaten wetgevende macht en gezag overgeheveld aan het samenwerkingsverband. Ook zijn er een aantal internationale gerechtshoven die boven de Nederlandse wetgeving staan. Deze structuren zijn daarmee zelfstandige entiteiten geworden die boven de naties hangen. Vaak gebeurt dit buiten het zicht van het electoraat. Zo heeft de EU zich ontwikkeld van een vrijblijvende vriendschap naar een gevangenishuwelijk. Het gebouw van het Europarlement in Straatsburg is ontworpen in de vorm van de toren van Babel van het schilderij van Bruegel (afbeelding 2). Daarmee bekent de EU kleur. Zij heeft de geest van Babel, zij wil heersen! De EU-lidstaten hebben vrijwillig beslissingsbevoegdheid uit handen gegeven waardoor nu zo’n 70% van alle wetgeving uit Brussel komt. Deze soevereiniteitsoverdracht gaat in tegen Gods orde die de natie als hoogste politieke eenheid stelt.

 

Angst

Maar ook als er geen sprake is van soevereiniteitsoverdracht schuilt er een dikke adder onder het gras. Ook al kan de WHO of de VN landen niets opleggen, is er wel degelijk sprake van druk. Druk om te voldoen aan sociale wenselijkheid, om niet achter te blijven ten opzichte van andere landen. Overheden hebben grote angst om internationaal gezichtsverlies te lijden. De Coronacrisis illustreert dit duidelijk. Geen president of premier wil van buitenlandse collega’s horen dat hij/zij te weinig of verkeerde maatregelen heeft genomen. Daarom kunnen mondiale structuren die officieel geen gezagsmandaat hebben toch van bepalende invloed zijn.

Angstige overheden zijn, net als angstige mensen, uiterst manipuleerbaar. Angst maakt dat landen vrijwillig soevereiniteit overdragen aan internationale of mondiale structuren. Angst dat zij het alleen niet redden bij een militaire dreiging, angst om achtergesteld te worden in de handel, angst dat bevriende bondgenoten ontrouw worden. Door bondgenoten aan te ketting te leggen, heb je meer zekerheden. Angst is altijd een slechte raadgever en het bewijst tegelijk dat een natie weinig tot geen vertrouwen heeft in God.

 

Wereldbeheersing

Vanuit de lidstaten mag angst de drijfveer zijn, de machthebbers achter deze mondiale structuren hebben een heel ander motief: wereldbeheersing. Zij hebben de geest van Nimrod. Het verlangen om de wereld te besturen, is op zijn minst hoogmoedig, maar het is vooral duister. Sommige wereldleiders, hoge ambtenaren of invloedrijke zakenmensen hebben dezelfde grootheidswaanzin als Nimrod. Deze machthebbers gebruiken de angst van de naties om deze naar hun hand te zetten.

De multilaterale wereld, ook wel de nieuwe wereldorde genoemd,[10] is het prestigeproject van de Nimrods van deze wereld. De VN, EU, WTO, WHO, WEF en mondiale NGO’s zijn de middelen om dat doel te bereiken. Zij zijn de bouwers van de toren.

De NWO (nieuwe wereldorde) wil het tegenovergestelde bereiken van wat God in de vlakte van Sinear initieerde. God wilde soevereine volken met eigen culturen gescheiden door talen. De NWO wil één taal, één religie en de volken mangelen tot één cultuur. En bovenal wil zij één regering, een wereldregering, net als in het oude Babel, met de nog resterende naties als vazalstaten. Dit streven maakt het ingrijpen van God in het oude Babel ongedaan. Dit streven is anti-God. Zij heeft de geest van de Antichrist.

 

Ga weg!

God zal op den duur ook bij dit prestigeproject ingrijpen, net als in de vlakte van Sinear. Toen legde God de communicatie plat. Zou Hij dat weer doen? Als alle digitale netwerken ‘down’ zijn, is het gedaan met internationale samenwerking. Destijds greep God pas in toen het project reeds gigantische vormen had aangenomen. Zo zal ook de NWO niet in de kiem worden gesmoord, maar pas in een vergevorderd stadium. Dat bevestigt het boek Openbaringen. Tot die tijd zijn de afzonderlijke naties in de gelegenheid zich terug te trekken uit mondiale structuren. Gods oproep is duidelijk:

Ga uit haar (=Babylon[11]) weg Mijn volk, opdat u geen deel hebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen. Want haar zonden hebben zich opgestapeld tot aan de hemel, … (Openb.18:4-5a; HSV).

Wat opvalt is de zinsspeling naar de toren van Babel. De zonden van Babylon zijn net zo hoog als de toren die er stond. God gaat Babylon straffen. De oproep Ga weg uit Babylon is geen oproep aan het individu maar aan een volk. Ik hoop dat christenen het gevaar van de NWO inzien en gaan bidden dat Nederland uit de EU en andere mondiale structuren stapt, vooral die structuren waar soevereiniteitsoverdracht heeft plaatsgehad. Het zal moeilijk zijn, maar het is de enige optie. Alleen door Babylon te verlaten, kunnen we als land de plagen die God voor haar in petto heeft, ontlopen.

 

Afbeelding 1: De toren van Babel van kunstenaar Pieter Bruegel de Oude. Bron Wikipedia

Afbeelding 2: Europees Parlement Brussel. Bron Erich Westendarp via Pixabay.com

 

© www.enoordermeer.nl – oktober 2020

De auteur is bioloog, auteur/uitgever

 

Het artikel ‘Babel herleeft’ belicht dezelfde actualiteit als in dit artikel, maar is algemeen geschreven.

[1] Gen.11:1-9

[2] Gen.10:5, 20 en 31-32

[3] Gen.10:8-10

[4] Jub.10:18-26. Het boek Jubileeën is een apocrief. Een volledige Nederlandse vertaling van is te vinden op www.wimjongman.nl/artikelen/oude-boeken/Jubilees.html

[5] Er staat 13 bij 30 stadiën. Eén stadiën is 183 meter.

[6] Er staat 5433 el. Eén el is 49,7 cm. Of de hoogte van de toren werkelijk omgerekend 2,7 km is, is moeilijk vast te stellen.

[7] Jasher is het Boek des Oprechten, een apocrief.

[8] Jasher 9:26

[9] Gen.18:21-22

[10] De multilaterale of bilaterale wereld is gelijk aan de nieuwe wereldorde, de NWO.

[11] Babylon is het Griekse woord voor Babel (Hebr.).

Meer video's

Link naar YouTube kanaal Sola Scriptura
De Hemelse voedselbank, voedingslessen uit de Bijbel