Hoofdstuk 4 en paragraaf 12.2

Vrij van de Wet?

4

 

Het is volbracht

 

 

Het zijn de laatste woorden die Jezus sprak voor Hij stierf. Ook de interpretatie van deze woorden hebben gemaakt dat de wet is veronachtzaamd door de hele kerkgeschiedenis heen. Jezus bedoelt hier niet dat de wet is volbracht of vervuld of voorbij is. Jezus bedoelt dat Zijn missie op aarde is volbracht, Zijn missie in menselijke gedaante. Vlak voor Hij sterft, spreekt Jezus uit dat Zijn werk op aarde klaar is:

 

Ik heb U verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat U Mij gegeven hebt om te doen. (Joh.17:4)

 

Vrijwel alle gelovigen zullen belijden dat Jezus al een leven in de hemel had, voordat Hij op aarde kwam.

 

Die, hoewel Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk geworden. En in de gedaante van een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood. (Filip.2:6-8)

 

Zijn missie op aarde was een deel van de wet te vervullen. Het staat zo duidelijk in Hebreeën 10:

 

maar deze priester is, nadat Hij één slachtoffer voor de zonden geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God. Verder wacht Hij op het tijdstip dat Zijn vijanden tot een voetbank voor Zijn voeten gemaakt worden. (…)

Waar er nu vergeving voor is, is geen offer voor de zonde meer nodig. (Hebr.10:12-13,18)

 

Zijn eerste missie was Zichzelf te offeren voor de zonde. Na Zijn sterven is Jezus weer teruggegaan naar de hemel. Pas bij Zijn wederkomst zullen al Zijn vijanden een voetbank voor Hem worden. Zoals de tekst zegt, wacht Jezus daarop. Hij ziet uit naar dat tijdstip. Het slaat op Zijn tweede komst. Dat staat nog te gebeuren. Welk deel van de wet heeft Hij met Zijn eerste komst vervuld? Alle offers met betrekking tot de zonde, ook wel de verzoenende offers genoemd en tevens alle handelingen die daarmee samenhangen. Als Jezus de beroemde woorden ‘Het is volbracht’ aan het kruis uitspreekt, is Zijn rol als lijdende Messias volbracht.

 

Jezus heeft de wet deels vervuld en deels nog niet.

 

Pas als deze hemel en aarde voorbij zijn, dan pas zal de gehele Wet vervuld zijn. Het zijn Jezus’ eigen woorden:

 

Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is. (Matt.5:18)

 

Jezus zal uiteindelijk de gehele wet vervullen maar pas nadat Hij alle taken heeft volbracht die horen bij Zijn tweede komst. Er staat in de toekomst nog veel te gebeuren. Jezus is nog niet klaar met deze aarde.

 

Persoonlijke verlossing

Voor ons persoonlijk geloofsleven is onze persoonlijke verlossing van enorm belang. Maar als wij denken dat God daarmee alles heeft bereikt wat Hij wilde bereiken, is dat een overwaardering van onze persoonlijke beleving. God heeft veel meer op het oog dan uw verlossing voor dit leven alleen. Zijn einddoel is een bruiloft voor Zijn Zoon, gevolgd door een nieuwe of vernieuwde hemel en aarde. Nee, lang niet alles is vervuld. Er moet nog heel veel komen!

 

Profetische feesten

Christenen die de Tora een beetje kennen, weten dat er twee reeksen van feesten zijn: de voorjaarsfeesten en de najaarsfeesten (Lev.23; Num.28:16-Num.29:40; Deut.16:1-17). De voorjaarsfeesten zijn allemaal al door de eerste komst van Christus vervuld en hebben dus een Nieuwtestamentische betekenis erbij gekregen. Jezus stierf op het Bijbelse Pascha, Jezus was in het graf tijdens dagen van de ongezuurde broden en Jezus is opgestaan op de dag van de eerstelingen, ook wel de dag van de beweeggarve genoemd. De dagen tussen de dag van de eerstelingen en het Wekenfeest betreft 50 dagen en moeten geteld worden. Dat heet de omertelling. De eerste 40 dagen hiervan vallen gelijk met Jezus’ verblijf bij Zijn discipelen in Zijn verheerlijkte lichaam. Op omer 40 voer Hij ten hemel om vervolgens na 10 dagen, tijdens het Wekenfeest, de Heilige Geest uit te storten. Het Wekenfeest valt op de laatste dag van de omertelling, omer 50. Met het Wekenfeest zijn de voorjaarsfeesten ten einde. De voorjaarfeesten hebben dus allemaal een messiaanse invulling gekregen.Jezus heeft nauwgezet alles vervuld op de dagen van de voorjaarsfeesten. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst.

Dat geeft ons min of meer zekerheid dat de najaarsfeesten ook nauwgezet zullen worden ingevuld door Zijn tweede komst. Er ligt nog een hele opdracht voor Hem klaar in de toekomst als overwinnende Messias. Hij komt dan in Zijn verheerlijkte lichaam en niet meer als mens. De najaarsfeesten krijgen dus nog een messiaanse invulling. Daarom zijn de najaarsfeesten profetische feesten. Het betreft het feest van de bazuinen, de Grote Verzoendag en het acht dagen durende Loofhuttenfeest. De voorjaarsfeesten zijn vervuld in de rol van de lijdende Messias, de najaarsfeesten worden straks vervuld in Zijn rol als overwinnende Messias. Alleen al om het feit dat de helft van de feesten nog vervuld moet worden, kun je nooit stellen dat de Tora helemaal vervuld is.

 

Het Lam heeft Zijn werk volbracht, de Leeuw moet nog komen!

 

De christelijke kerk is niet gewend om de Bijbelse feesten te vieren. Dit heeft onder andere tot gevolg dat wij niet zo’n zicht hebben op de kalender van God. De Bijbelse feesten zijn gelegenheden om te herdenken wat is vervuld (de voorjaarsfeesten) en om vooruit te zien naar wat nog moet worden vervuld (de najaarsfeesten). Zeker als we beseffen dat Jezus’ toekomstige daden zullen plaatsvinden letterlijk op de dagen van de najaarsfeesten, dan schept dat een veel concretere verwachting. De christelijke kerk mist deze concreetheid als het gaat om toekomstverwachting. Wat dat betreft laten we hier echt iets liggen.

 

Samen verder.

_________________________________________________ 

 

12.2 We dragen de vloek

 

Het tweede gevolg betreft iedereen, gelovig en ongelovig. Het betreft wereldwijd elke samenleving en is dus de meest ingrijpende van de vier gevolgen die ik in dit hoofdstuk behandel. Het negeren van de Tora is een heus gevaar voor het natuurlijke leven, waar de Tora vooral voor was bedoeld. Het doel van de Tora was preventie van problemen op werkelijk alle terreinen van het leven. De Maker van de Tora wil niet dat wij in de fase komen waarbij we roofbouw plegen op ons lichaam, het milieu, onze natuurlijke bronnen en onze sociale structuren. Alle regelgeving is erop gericht problemen te voorkomen. De Tora is voor een goed deel een preventiehandboek. God is de Creator van zowel de mens als de aarde. Hij heeft de mens in Zijn schepping geplaatst. Daarom weet Hij het allerbeste hoe de mens met de aarde en zijn medeschepselen moet omgaan.

De Tora schildert ons de beste manier om te overleven in een wereld na de zondeval.

 

De Tora, the best way to survive a sinfull world.

 

Als de Tora niet serieus wordt genomen, lever je vanzelf in op allerlei aardse zaken als ouderdom, vruchtbaarheid, het zien van kleinkinderen en achterkleinkinderen, de opbrengst van land en vee, binnenlandse - en buitenlandse vrede. Als Gods norm ontbreekt, regelt de mens het leven naar eigen inzicht.

 

De allergrootste vergissing van de mens is, dat hij meent dat wetenschap en moderne ontwikkeling de wijsheid van God hebben achterhaald of zelfs ingehaald.

 

Alsof ons huidige, menselijke inzicht kan tippen aan dat van God. Het is hoogmoed van de bovenste plank. De wereld waarin wij leven, bewijst het tegendeel. Mensen plegen roofbouw op hun lichaam op allerlei manieren: roken, overmatig alcohol drinken, overeten, ongezond eten, drugs gebruiken, overwerken. Daarnaast plegen we roofbouw op ons land, onze natuurlijke bronnen en het milieu: overbemesting, overproductie, overmatig olie- en energieverbruik. Onze industrieën en onze levensstijl belasten het milieu. En ten slotte plegen we massaal roofbouw op sociale structuren door uitbuiting en onderbetaling van de armen, afpersing, chantage, manipulatie, oplichterij, vervalsingen, ellebogenwerk, slijmen naar superieuren, trappen naar onderen, valse getuigenis afleggen, enzovoort. We ondermijnen door ons gedrag sociale structuren. Ook dit soort zaken worden in de Tora geregeld door wijze en rechtvaardige inzettingen. Door op al deze vlakken roofbouw te plegen, plukken we hier mondiaal de wrange vruchten van. We dragen met z’n allen, als collectief, de vloek door het negeren van Gods wet. Ons lichaam wordt bedreigd, land en bronnen raken uitgeput en onze sociale structuren zijn uitgehold wat veel binnenlandse en buitenlandse onrust geeft.

 

Door de hele Bijbel heen is er bij het volk Israël een acute link tussen het verlaten van de Tora en rampen die volgen.

 

Maar heel Israël heeft Uw wet overtreden en is afgeweken door niet te luisteren naar Uw stem. Daarom is over ons de vervloeking en de eed uitgegoten die beschreven is in de wet van Mozes, de dienaar Gods, want wij hebben tegen Hem gezondigd.

Zoals het beschreven is in de wet van Mozes, is al dat onheil over ons gekomen. Wij hebben het aangezicht van de HEERE, onze God, niet getracht gunstig te stemmen door ons af te keren van onze ongerechtigheden en verstandig met Uw waarheid om te gaan. (Daniël 9:11 en 13)

 

Daniël duidt hier op de rampen die beschreven zijn in Deuteronomium:

 

Zie, Ik houd u heden zegen en vloek voor: de zegen, als u luistert naar de geboden van de HEERE, uw God, die ik u heden gebied; de vloek, als u niet luistert naar de geboden van de HEERE, uw God, en van de weg die ik u heden gebied, afwijkt om andere goden aan te gaan, die u niet gekend hebt. (Deut.11:26-28)

 

Een kind kan de was doen. Wij zijn intussen te gecompliceerd om dit te begrijpen. Zegen volgt op het houden van Gods wet, de vloek volgt op het negeren van Gods wet. Het is gewoon te simpel.

 

Daarentegen zal het gebeuren, als u de stem van de HEERE, uw God, niet gehoorzaam bent door al Zijn geboden en Zijn verordeningen, die ik u heden gebied, nauwlettend te houden, dat al deze vervloekingen over u zullen komen en u zullen treffen (Deut.28:15):

 

Dan volgt in vers 16-68 een hele waslijst aan vervloekingen. Het spijtige is dat de getroffenen veelal het verband tussen de ongehoorzaamheid en de vloek niet zien. Niet voor niets wordt Israël de dove en blinde dienaar genoemd (Jes.42:18-20). Door deze doofheid en blindheid mist het volk de lessen die het zou moeten leren. Daniël zag het verband, maar Daniël was dan ook een voorbidder en profeet. Helaas zien de getroffenen het meestal niet. Integendeel, God krijgt juist de schuld van alle ellende.

 

De dwaasheid van een mens verdraait zijn weg, en dan is zijn hart nog woedend op de HEERE ook! (Spr.19:3)

 

Wat een wijze spreuk en hoe actueel! Hoeveel mensen, gelovig en ongelovig, zijn boos op God vanwege de ellende in de wereld. God krijgt zo makkelijk de schuld van alle misstanden die wij zelf veroorzaken. De mens verziekt zijn weg en God krijgt de schuld. We zien niet dat we een vloek over onszelf heen halen door Gods wet te verlaten. Binnen het tuinhek rust Gods zegen en buiten het tuinhek treedt de vloek in werking.

       Stevige kost 1

Vrij van de Wet?, een dogma onder vuur

     Vrij van de Wet?

De Hemelse voedselbank, voedingslessen uit de Bijbel

         De hemelse

         voedselbank