Voorwoord

 

Gedurende een aantal jaren verzorg ik 10-minuten meditaties op de regionale radiozender Klokradio. Deze wekelijkse rubriek wordt door de gezamenlijke kerken verzorgd door bij toerbeurt deze meditaties te verzorgen. De kerken zijn uiteraard verschillend van signatuur, maar allen zijn betrokken met de regionale radiozender en zo ontstaat er een saamhorigheid in diversiteit. Op deze plek wil ik het bestuur van Klokradio bedanken dat zij zo’n divers kerkelijk geluid laten horen in de ether.

Zo nu en dan is de kerk, waar ik lid van ben, aan de beurt. Ik verzorg deze meditaties namens de plaatselijke gemeente Jozua te Alblasserdam. Dat wil niet zeggen dat deze meditaties geheel stroken met de leer van deze kerk. Want ook binnen één kerk bestaat er nu eenmaal verschil van inzicht. Dan komt opnieuw ‘saamhorigheid in diversiteit’ om de hoek kijken. Daarom wil ik de leiding van gemeente Jozua bedanken dat zij mij de ruimte geeft naar eigen inzicht deze meditaties in te vullen.

 

Eenheid betekent niet dat je hetzelfde denkt, het is een keuze tot saamhorigheid in diversiteit.

 

Stevige kost

Vanaf het begin heb ik deze meditaties geschreven met in het achterhoofd deze in een later stadium te bundelen tot een werkboek voor Bijbelstudie, voor persoonlijk gebruik of in kringverband. Ik heb me altijd verbaasd hoeveel je kunt vertellen in slechts 10 minuten. Zo werd elke meditatie een hoofdstuk in dit werkboek, verlengd met verdiepende vragen.

Stevige kost is het derde boek van mijn hand, maar wel het eerste werkboek. Het eerste en tweede boek De hemelse voedselbank resp. Vrij van de Wet? zijn onderwerpsstudies. Het eerste handelt over een praktisch onderwerp als voeding, het tweede gaat over de betekenis van de Tora in deze eeuw en is meer theologisch van aard. In deze boeken wordt een onderwerp bij de kop gepakt en diep uitgespit. De meditaties waren een uitkomst om telkens een geheel nieuw onderwerp te doen.

Naast gebruik in kringen is dit werkboek ook bedoeld voor persoonlijke studie. Ik weet uit ervaring dat gelovigen het meest groeien door hun persoonlijke omgang met God. Daar worden wij gevormd en krijgen we wortels. Daar krijgt onze overgave aan God de vorm van een relatie. Daar wordt een bekeerde een discipel, een jonggelovige volwassen, een consumerend christen een uitdelend christen. Mijn wens is dat dit werkboek tijdelijk een leidraad mag zijn in deze persoonlijke omgang met God.

De doelgroep voor dit werkboek is volwassenen vanaf 18 jaar. Dat betekent dat dit werkboek, naast persoonlijke studie, geschikt is voor (huis)kringen en jeugdwerk.

 

Audio-opnamen

Alle radio-opnamen zijn op de site www.enoordermeer.nl geplaatst. Het is dus mogelijk om de Bijbelstudiekring te openen met een audio en daarna met elkaar de vragen te doen. Als in een groep mensen zitten die dyslectisch zijn of op andere wijze moeite hebben met lezen, kunnen de audio’s  een uitkomst zijn. Daarnaast is het een plezierige variatie op de werkvorm. In plaats van met elkaar te lezen, kun je met elkaar luisteren. Op een paar kleine wijzigingen na is de tekst in dit werkboek gelijk aan de audio-opnamen.

 

De indeling

De meditaties staan los van elkaar. De hoofdstukken van dit werkboek kunnen daarom in willekeurige volgorde worden behandeld, uitgezonderd hoofdstuk één. Hoofdstuk één zou toch de eerste persoonlijke – of kringstudie moeten zijn.

Een werkboek wordt pas een echt werkboek met goede vragen. Ik heb geprobeerd om middels de vragen ook nieuwe aspecten aan te reiken. De vragen borduren verder op de inleidende meditatie. Er is bij dit alles geen sprake van goed of fout. De vragen zijn met name bedoeld om de meditaties te concretiseren, praktisch te maken, en om openheid te creëren voor een goed gesprek.

Bij de meditaties en de vragen gebruik ik meestal de aanspreekvorm ‘u’. De achtergrond daarvan is dat ik respectvol met ieders geloofsbeleving om wil gaan. Veel vragen zijn best persoonlijk en dan is enige afstand gepast. Wie dat wenst kan voor zichzelf daarvoor in de plaats ‘jij’ invullen.

 

Drive

Ik wil gelovigen graag helpen geestelijk te groeien. Dit is de basismotivatie van mijn boeken, lezingen en meditaties. Ik richt mij tot gelovigen die verder willen groeien.

De titel van dit werkboek Stevige kost is heel bewust gekozen. Het bevat vast voedsel om te kunnen oefenen in het onderscheiden van goed en kwaad (n.a.v. Hebr.5:14).

 

Laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten, en doorgaan tot de volmaaktheid, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God, van de leer van de dopen, van de handoplegging, van de opstanding van de doden en van het eeuwig oordeel. (Hebr.6:1-2)

 

Aan de slag

En … sla vooral de Bijbel zelf erop na! Alle tekstverwijzingen zijn in de tekst verwerkt en niet in voetnoten of achterin het boek apart opgenomen. Het is dus relatief eenvoudig om de Bijbel erop na te slaan.

 

En dezen waren van edeler gezindheid dan die in Thessalonica, want zij ontvingen het Woord met blijdschap en onderzochten dagelijks de Schriften om te zien of die dingen zo waren. (Hand.17:11)

 

Doe uw slab af, laat uw melkbeker staan en schep boerenkool op. En speciaal tegen de jeugd wil ik zeggen: “Kom op jongelui, lekker aan de Bijbelstudie!”

De Hemelse voedselbank, voedingslessen uit de Bijbel